Opodatkowanie spółki na Cyprze

OPODATKOWANIE SPÓŁKI
Rezydencja podatkowa Zasada miejsca podejmowania decyzji przez zarząd.
Podatek dochodowy od osób prawnych 12.5%.
Podatek od zysków kapitałowych 20% – dotyczy tylko dochodów z nieruchomości położonych na Cyprze.
Taksa notarialna na rejestracji/podwyższeniu kapitału zakładowego 0.6%
Podatek obronny (Special Defence Contribution) Dochód z odsetek: brak (przy spełnieniu

odpowiednich warunków).

Dywidendy: brak (przy spełnieniu

odpowiednich warunków).

Inne dochody: 30% w zależności od typu.

Dochody z wynajmu: 3% przy spełnieniu

odpowiednich warunków.

Podatek u źródła (dochód z odsetek) Brak.
Podatek u źródła (dywidendy) Brak.
Podatek u źródła (dochód z należności licencyjnych) Brak w większości przypadków.
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Ponad 50 podpisanych umów.
Dyrektywy EU Tak, włączając Parent-Subsidiary Directive oraz Interest & Royalties Directive.
Rok obrachunkowy Rok kalendarzowy
Interpretacje podatkowe z urzędu skarbowego Możliwe.
Roczna opłata rządowa Annual Levy EUR 350 za rok.
Rejestracja do VAT Dobrowolnie. Tylko obowiązkowo gdy

przychód z działalności podlegającej VAT

przekroczy EUR 15,600 za rok.

Rejestracja do VIES Dobrowolnie.
Stawki VAT Stawka standardowa:19%

Stawki mniejsze: 5% i 9%

Stawka zerowa: 0%

 

Rezydencja podatkowa spółki na Cyprze: aby spółka cypryjska była rezydentem podatkowym Cypru, wszelkie decyzje zarządu muszą być podejmowane na Cyprze. Nie mniej niż jeden dyrektor musi być rezydentem podatkowym Cypru w tym wypadku aby wymóg ten został spełniony. Nie ma wymogu dotyczącego większości dyrektorów, którzy są rezydentami Cypru, jednak jest to często zalecane ze względów reprezentacyjnych (z reguły dla instytucji z innych krajów). Pozostali członkowie zarządu mogą być obecni na spotkaniach przez telefon lub osobiście.

 

Opodatkowanie dochodów spółki cypryjskiej: spółka będąca rezydentem podatkowym Cyprujest opodatkowana na Cyprze bez względu na to czy dochody zostały wygenerowane na Cyprze lub poza Cyprem.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych: stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 12.5% i jest stała bez względu na wysokość dochodów. Jest to jedna z najniższych stawek podatku dochodowego w UE. Podatek dotyczy większości typów działalności handlowej i usługowej i nie jest aplikowany do każdego typu działalności.

Sprzedaż papierów wartościowych (włączając udziały spółek notowanych/nienotowanych na giełdzie) nie jest objęta przez podatek dochodowy. Fakt ten tworzy idealne środowisko dla spółek holdingowych, które nie będą opodatkowane przy sprzedaży udziałów innych spółek bądź inwestycji.

Od 1 stycznia 2012, zgodnie z nowym reżimem dotyczącym Wartości Niematerialnych i Prawnych (WNiP) na Cyprze, podatek dochodowy został obniżony o 80% gdy spółka generuje dochody z działalności dotyczącej WNiP lub sprzedaży WniP, pozwalającej na efektywne opodatkowanie tego typu dochodów stawką tylko 2.5% lub niższą w zależności od struktury kosztowej.

 

Podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax): standardowa stawka CGT wynosi 20%, jednak dotyczy ona tylko dochodów dotyczących nieruchomości znajdujących się na Cyprze.

Sprzedaż papierów wartościowych, instrumentów finansowych, udziałów w spółkach itp. jest zwolniona z opodatkowania CGT, czyniąc zerowe opodatkowanie CGT. Tego typu dochody nie są również objęte podatkiem dochodowym, więc nie występuje tutaj żadne opodatkowanie.

 

Taksa notarialna: płatna w wysokości 0.6% przy każdej rejestracji lub zwiększeniu kapitału zakładowego.

Podatek obronny (Special Defence Contribution): SCD jest podatkiem aplikowanym głównie

dla rezydentów Cypru lub w przypadku dochodów z nieruchomości położonej na Cyprze. Są inne przypadki gdy SCD dotyczy spółek, w których udziałowcami są nierezydenci, jednak występują one bardzo rzadko.

 

Podatki pobierane u źródła: na Cyprze nie ma podatku u źródła w przypadku gdy dywidendy lub odsetki wypłacane są ze spółki. Istnieją przypadki gdzie podatek pobierany jest na należnościach licencyjnych, jednak dzieje się to tylko w specyficznych sytuacjach.

Każdy przypadek powinien być dokładnie zbadany w celu sprawdzenia czy dane dochody będą podlegały opodatkowaniu, szczególnie gdy dochód otrzymywany jest przez spółkę cypryjską z kraju spoza UE.

 

VAT & VIES: rejestracja VAT & VIES nie jest konieczna, chyba, że wykonywana jest działalność tego wymagająca. Ogólny limit na roczną sprzedaż nie wymagającą rejestracji VAT to EUR 15,600.

Annual Levy: każda zarejestrowana spółka (włączając spółki nieaktywne) ma obowiązek corocznej opłaty rządowej ‘annual levy’ w wysokości EUR 350.