Spółka z o.o. na Cyprze (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) – private company limited by shares (LTD)

Spółka z o.o. na Cyprze to doskonały sposób na racjonalizację kosztów podatkowych swojej firmy. Jest ona zwłaszcza korzystna dla osób zajmujących się importem towarów z krajów niebędących częścią UE. Pozwala ona na konstrukcje podatkowe niemożliwe w innych jurysdykcjach podatkowych. W przypadku zaintresowania tym reżimem prawnym posiadamy szereg artykułów na ten temat:

 

ZARZĄD SPÓŁKI
Minimalna liczba dyrektorów Jeden
Wymogi pochodzenia członków zarządu Brak, jednak zalecane jest aby dyrektor był

rezydentem Cypru dla celów rezydencji

Wymogi pochodzenia członków zarządu

podatkowej spółki oraz reprezentacyjnych.

Nominowani członkowie zarządu mogą być

powołani przez naszą firmę.

Dyrektorzy korporacyjni Możliwe według prawa. Możliwość powołania cypryjskich dyrektorów korporacyjnych

(spółek) przez naszą firmę.

Jawność informacji o zarządzie Jawne.

Dyrektorzy spółki

Dyrektorzy spółki są osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie spółką oraz podejmowania wszelkich decyzji. Według prawa, należy powołać jednego lub więcej członków zarządu. Dyrektorem spółki może być również inna spółka. Informacje o zarządzie spółki są jawne i publicznie dostępne. Rozwiązaniem dla nieujawnienia Klienta jako członka zarządu jest powołanie nominowanego

dyrektora (osobę lub spółkę powołaną przez naszą firmę).

 

Nie ma wymogów dotyczących narodowości lub pochodzenia dyrektorów, jednak aby spółka była rezydentem podatkowym Cypru, jeden członek zarządu (lub więcej) musi być rezydentem Cypru.

Nasza firma może pomóc w powołaniu dyrektorów będących rezydentami Cypru lub innych jurysdykcji.

 

Obywatelstwo członków zarządu

Nie ma wymogu aby członkowie zarządu byli narodowości cypryjskiej, jednak jest to zalecane ze względów reprezentacyjnych (szczególnie wobec instytucji podatkowych z innych krajów).

Nie ma również wymogu aby większość dyrektorów była rezydentami Cypru, jednak również może być to zalecane ze względów reprezentacyjnych. Członkowie zarządu mogą również być udziałowcami spółki.

 

SEKRETARZ SPÓŁKI
Wymóg sekretarza w spółce Tak, według lokalnego prawa.
Wymogi pochodzenia sekretarza Brak, jednakże sekretarz powinien być

rezydentem Cypru ze względów praktycznych.

Sekretarz nominowany może być powołany

przez naszą firmę.

Dostępność sekretarza korporacyjnego (spółki) Tak. Może być powołany przez nasze biuro.
Jawność informacji o sekretarzu. Jawne.

 

Sekretarz spółki to nie sekretarka/receptionista. Jest to organ w spółce odpowiedzialny za kontakt z władzami, obecność i pomoc w dokumentacji podczas spotkań zarządu, przygotowywania dokumentacji korporacyjnej, rejestrów oraz dokumentów wymaganych przez prawo.

 

Sekretarz powinien być rezydentem Cypru ze względów praktycznych (składanie dokumentów do urzędów, kontakt z lokalnymi instytucjami, itd.).

 

Dane sekretarza są jawne i dostępne publicznie w rejestrze. Sekretarz nominowany może być powołany przez nasze biuro, jest to standardowa usługa świadczona przez naszą firmę.

 

SIEDZIBA SPÓŁKI

Wymóg adresu siedziby Tak
Miejsce siedziby Musi być usytuowane na Cyprze.

Nasze biuro może udostępnić adres dla spółki.

Jawność adresu spółki Tak.

 

Spółka zarejestrowana na Cyprze powinna mieć adres na Cyprze, zgodnie z lokalnym prawem. Adres spółki jest jawny. Nasze biuro świadczy usługi udostępniania adresu siedziby dla firmy, wynajem powierzchni biurowej, oraz cały szereg usług wirtualnego biura.

 

UDZIAŁOWCY I BENEFICJENCI SPÓŁKI

Minimalna liczba udziałowców Jeden.
Maksymalna liczba udziałowców Pięćdziesiąt.
Wymogi pochodzenia udziałowców Brak.
Udziałowcy nominowani(powierniczy) Możliwe. Oferujemy usługę powołania ich w Państwa imieniu.
Korporacyjni udziałowcy nominowani Możliwe. Mogą być powołani przez naszą firmę.
Jawność danych udziałowców Jawne.
Jawność danych rzeczywistych beneficjentów spółki Tylko dla banków i firm audytorskich, jednak informacje nie są publicznie jawne.

Udziałowcy spółki na Cyprze mogą być różnego pochodzenia. Spółka musi mieć minimum jednego udziałowca, jednak nie więcej niż pięćdziesięciu. Właścicielami mogą być również osoby prawne.

Udziałowców spółki ujawniamy w rejestrze, jednak możliwe jest użycie nominowanych

(powierniczych) udziałowców aby uniknąć publicznej dostępności danych właściciela spółki.

Ujawienie rzeczywistego beneficjenta spółki ma miejsce tylko podczas audytu spółki oraz podczas otwierania rachunku bankowego. Te informacje przechowujemy wewnętrznie i z pominięciem dostępu dla osób trzecich.

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Minimalny kapitał zakładowy 1, jednak 1000 lub więcej jest rekomendowane.
Obowiązek pokrycia kapitału zakładowego Nie ma. Tylko deklaracja o wniesieniu kapitału.
Typy udziałów Akcje imienne, akcje uprzywilejowane,  umarzalne akcje uprzywilejowane, akcje nieme.

Minimalny kapitał zakładowy według prawa to EUR 1.00, jednak rekomendowany kapitał zakładowy to przynajmniej EUR 1,000.00. Przy rejestracji spółki, nie ma wymogu aby kapitał zakładowy został pokryty. Następuje tylko formalna deklaracja pokrycia kapitału.

Kapitał zakładowy spółki cypryjskiej dzieli się na autoryzowany i wyemitowany. Dozwolone są różne klasy akcji. Przy decyzji dotyczącej wartości udziałów, można dokonać wyznaczenia agio emisyjnego (share premium). Kapitał zakładowy możemy powiększyć lub zmniejszyć w każdej chwili.

 

KONTO BANKOWE

Wymóg otwarcia konta bankowego Brak.
Konto bankowe na Cyprze Opcjonalne.
Zagraniczne konta bankowe Możliwe.
Dozwolone waluty Każde.
Obowiązek osobistej wizyty w banku przy otwarciu konta W większości przypadku brak wymogu (w zależności od banku).

 

Nie ma obowiązku dla spółki aby otworzyła ona konto bankowe, jednak najczęściej nasi klienci decydują się na taką opcję. Otwieramy także konta bankowe na Cyprze, (np. Bank of Cyprus, Hellenic Bank, etc.).

Spółka cypryjska może otworzyć konto bankowe w każdej jurysdykcji oraz w każdej walucie.

Otwieranie rachunków np. w Polsce, w Luksemburgu, Szwajcarii, Liechtensteinie, Singapurze, na Łotwie i w innych jurysdykcjach jest standardową praktyką naszej firmy.

 

KSIĘGOWOŚĆ I AUDYT

Obowiązek prowadzenia księgowości Tak.
Audyt sprawozdań finansowych Nieobowiązkowy dla ‘małych firm’ przez prawo spółek, jednak obowiązkowy dla każdych firm według regulacji dotyczących podatku dochodowego.
Składanie deklaracji i sprawozdań finansowych Obowiązkowe.
Waluta sprawozdań finansowych Bez różnicy, rekomendujemy jednak Euro

 

Dokumenty księgowe muszą być przechowywane w siedzibie spółki, a księgowość musi być prowadzona zgodnie ze starannością i zachowanymi standardami. Audyt sprawozdań finansowych nie jest obowiązkowy dla „małych firm” według prawa spółek, jednak jako wymóg przepisów dotyczących ustawy o podatku dochodowym, audyt jest obowiązkowy dla każdego typu spółki. Rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia. Sprawozdania finansowe sporządzamy w jakiejkolwiek walucie (Rekomendujemy Euro ze względów praktycznych).

 

W naszej ofercie znajdziecie także inne spółki zagraniczne. W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów Państwo interesujących.